હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સીટી ખાતે દીપચંદગાર્ડીચેર દ્રારા TET પરીક્ષાનીતૈયારી અંગેના વર્ગો શરૂ કરવા બાબત

હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સીટી પાટણ ખાતે શ્રીમતી વિદ્યાબેન દીપચંદગાર્ડી ચેર દ્રારા TET

Attachment: 

ગુજરાત વહીવટ સેવા(GPSC),વર્ગ-૧ અને ગુજરાત મુલ્કી સેવા,વર્ગ-૧ અને વર્ગ-૨ ની પ્રાથમિક પરીક્ષાની તૈયારી અંગેના વર્ગો શરૂ કરવા બાબત.

વિષય :- હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સીટી ખાતે શ્રીમતી વિદ્યાબેન દીપચંદભાઈ ગાર્ડીચેર દ્રારા

Subscribe to Smt. Vidhyaben Deepchandbhai GardiChair RSS